Come away O' human child, with a fairy hand in hand, for the world's more full of weeping, than you can understand...

What are examples of pabula
Below are 3 examples of PABULA

1 Ang Pinakamabangis Na Hayop Sa Gubat

2 Kung Bakit Masikip Ang Balat Nga Kalabaw

3 Ang Kabayo At Ang Mangangalakal